ผลการเรียนรู้ หน่วยที่1 เริ่มต้นกับ HTML

pol1 

ผลการเรียนรู้

    1.   รู้ความหมายและความสำคัญการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา HTML

    2.   มีทักษะในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา  HTML

    3.  มีทักษะจัดการกับแฟ้มข้อมูลด้วยภาษา HTML